NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi ul. Johannesa Brahmsa oraz ul. Franza Petera Schuberta we Wrocławiu na odcinku od ul. J. Brahmsa do ul. A. Vivaldiego w podziale na zadania”

INWESTOR: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

ZAKRES PRAC – ul. J. Brahmsa:

 • budowa drogi (ciągu pieszo – jezdnego) o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem betonowym,
 • budowa placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem betonowym,
 • budowa obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej na wjeździe do ul. J. Brahmsa od strony ul. Schuberta, ograniczonych krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
 • budowa dojścia do posesji położonej przy ul. Brahmsa 11 o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonego obrzeżem betonowym,
 • budowa drogi dojazdowej do studni D1 i separatora o nawierzchni tłuczniowej,
 • wykonanie wpustów deszczowych,
 • budowa ścieku z dwóch rzędów kostki kamiennej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP,
 • budowa przykanalików wpustów deszczowych z rur PP,
 • wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu,
 • wykonanie separatora substancji ropopochodnych,
 • wykonanie studni rewizyjnych betonowych,
 • wykonanie studni betonowej z osadnikiem,
 • przebudowa odcinka rowu,
 • budowa ciągów sieci MTKK,
 • budowa przyłączy MTKK,
 • montaż studni kablowych,
 • budowa linii kablowej zasilającej lampy oświetlenia drogowego,
 • montaż kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami i wysięgnikami,
 • wykonanie rezerw kabla w postaci pętli pod przyszłe słupy oświetleniowe,
 • regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie trawników,
 • odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych,
 • organizacja ruchu docelowego.

ZAKRES PRAC – ul. Schuberta (na odcinku od ul. J. Brahmsa do ul. A. Vivaldiego):

 • budowa drogi i zjazdu o nawierzchni tłuczniowej utrwalonej asfaltem ograniczonej rolkami z kostki kamiennej 18/20,
 • budowa pobocza i chodnika o nawierzchni tłuczniowej,
 • wykonanie trawników,
 • wykonanie progu spowalniającego,
 • wykonanie wzdłuż drogi sączków pionowych z rur PVC wypełnionych żwirem,
 • budowa ciągów sieci MTKK,
 • budowa przyłączy MTKK,
 • montaż studni kablowych,
 • montaż słupków blokujących,
 • wykonanie trawników,
 • organizacja ruchu docelowego.