NAZWA ZADANIA: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Gajowckiej – Kruczej – Żelaznej we Wrocławiu”

INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław.

ZAKRES PRAC:

  • roboty ziemne, rozbiórkowe i nawierzchniowe,
  • wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu,
  • wykonanie drogi, ciągów pieszych, placów zabaw, osłony śmietnikowej na gabaryty,
  • roboty z zakresu małej architektury,
  • nasadzenie zieleni (wraz z zabezpieczeniem siatkami oraz osadzeniem palików).